Czym jest ustne tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie ustne poświadczone

Nie wszyscy tłumacze posiadają te same kompetencje. Tłumaczenia poświadczone to specjalny rodzaj tłumaczeń, który mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Kto może się go podjąć? Kiedy taki przekład jest niezbędny? I wreszcie – czym ustne tłumaczenia poświadczone różnią się od tych wykonywanych na piśmie?

Czym jest przekład poświadczony?

Przełożenie instrukcji obsługi czy treści marketingowych to czynność, którą może wykonać każdy tłumacz. Nie potrzebuje do tego specjalnych uprawnień. Zupełnie inaczej jest w przypadku dokumentów urzędowych. Wówczas dana instytucja musi mieć pewność co do tego, że treść tłumaczenia rzeczywiście odpowiada oryginałowi. W tym właśnie celu doszło do powstania zawodu zaufania publicznego takiego jak tłumacz przysięgły. Uzyskanie prawa do wykonywania tej profesji jest uwarunkowane kilkoma czynnikami.

Jak uzyskać uprawnienia?

Osoby marzące o wykonywaniu tego zawodu muszą spełnić takie warunki jak:

  • obywatelstwo Polski albo jednego z państw członkowskich UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak karalności za przestępstwo umyślne, skarbowe albo za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • ukończenie studiów wyższych,
  • biegłe posługiwanie się językiem polskim,
  • danie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Czym zatem różni się praca tłumacza zwykłego a przysięgłego? Wszystko dotyczy odpowiedzialności w razie popełnienia błędu. Podczas gdy zobowiązaniem dla zwykłego tłumacza jest zazwyczaj umowa podpisywana ze zleceniodawcą, to tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej oraz cywilnej na podstawie pieczęci złożonej na dokumencie.

Tłumaczenia ustne

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Organizowany jest przez Państwową Komisją Egzaminacyjną, która działa w imieniu ministra sprawiedliwości. Podczas części pisemnej zdający mogą korzystać z własnych słowników. Egzamin trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu czterech tekstów – dwóch z języka polskiego na język obcy oraz dwóch z języka obcego na polski. Przynajmniej jeden z nich jest tekstem o charakterze sądowym lub urzędowym. Osoby, które zdały część pisemną, mogą przystąpić do części ustnej. Składa się ona z tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia a vista. Pierwsze polega na odtwarzaniu wypowiedzi rozmówcy podczas pauz. Zdający dokonuje przekładu głównie na podstawie notatek. Z kolei tłumaczenie a vista jest tłumaczeniem ustnym tekstu pisanego. Najczęściej wykonuje się je w kancelariach i podczas procesów sądowych. Co najmniej jeden z dokumentów stanowi dokument o charakterze prawnym.

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie poświadczone?

Kiedy skontaktowanie się z tłumaczem przysięgłym jest niezbędne, a kiedy można skorzystać z usług osoby bez takowych uprawnień? Poświadczenie jest wymagane zawsze wtedy, gdy chce się potwierdzić, że dany przekład jest autentyczny, a jego zawartość – zgodna z oryginałem. Instytucje publiczne przyjmują zagraniczne dokumenty jedynie w postaci tłumaczeń opatrzonych okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Mówiąc krótko: tłumaczenie poświadczone jest niezbędne w przypadku wszystkich dokumentów, które mają moc prawną. Dotyczy to zatem wszelkiego rodzaju aktów cywilnych, świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o niekaralności, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych.

Ustne tłumaczenie poświadczone – kiedy się z niego korzysta?

Takie tłumaczenie jest niezbędne na przykład podczas odczytywania aktów notarialnych, jeśli jedna z osób nie mówi w języku, w którym został sporządzony dokument. Obecność tłumacza jest niezbędna w trakcie przesłuchań w sądzie. Pełni on również ważną funkcję na przykład podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków posługuje się obcym językiem.